Tarihlerle Atatürk

By , in Atatürk Hakkında Bilinmeyenler on .

1881:
Selanik’te doğdu.

1893:
Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895:
Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

13 Mart 1899 :
İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902:
Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.

11 Ocak 1905 :
Harp Akademisi’ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.

Ekim 1906 :
Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

23 Temmuz 1908 :
Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmaları.

31 Mart 1909 :
31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

13 Eylül 1911 :
Mustafa Kemal, İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.

1911 Kasım 27:
Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

9 Ocak 1912 :
Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta Tobruk saldırısını yönetti.

27 Ekim1913:
Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

1 Mart 1914 :
Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

2 Şubat 1915 :
Mustafa Kemal, Tekirdağı’nda 19. Tümeni kurdu.

25 Şubat 1915 :
Mustafa Kemal’in Maydos’a gidişi.

25 Nisan 1915:
Mustafa Kemal, Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koydu.

1 Haziran 1915 :
Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi.

9 Ağustos 1915 :
Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

10 Ağustos 1915 :
Mustafa Kemal, Anafartalar’dan düşmanı geri attı.

1 Nisan 1916 :
Mustafa Kemal’in Tuğgeneralliğe yükselişi.

6 Ağustos 1916 :
Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’u düşman elinden kurtardı.

20 Eylül 1917 :
Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

Ekim 1917 :
Mustafa Kemal, İstanbul’a döndü.

26 Ekim 1918 :
Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

31 Ekim 1918 :
Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanması.

13 Kasım 1918:
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırılması ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönüşü.

30 Nisan 1919:
Mustafa Kemal’in Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atanması.

1919 Mayıs 16:
Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrıldı.

19 Mayıs 1919 :
Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı.

15 Haziran 1919:
Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

21 Haziran 1919 :
Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi’ne çağırdı.

8 / 9 Temmuz 1919 :
Mustafa Kemal, askerlikten çekildi.

23 Temmuz 1919 :
Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Erzurum Kongresi’nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.

4 Eylül 1919 :
Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Sivas Kongresi’nin toplanması.

11 Eylül 1919 :
Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na saçildi.

22 Ekim 1919 :
Amasya Protokolü’nün imzalanması.

7 Kasım 1919 :
Mustafa Kemal, Erzurum’dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919 :
Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye’yle birlikte Ankara’ya geldi.

20 Mart 1920 :
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal’in protestosu, Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

19 Mart 1920 :
Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

23 Nisan 1920 :
Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

24 Nisan1920 :
Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

5 Mayıs 1920:
Mustafa Kemal’in başkanlığında ilk Hükümet’in toplantısı.

11 Mayıs 1920 :
Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

24 Mayıs 1920:
Mustafa Kemal’in cezası Padişah tarafından onaylandı.

9 / 10 Ocak 1920 :
Birinci İnönü Savaşı.

20 Ocak 1921:
İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun esas maddelerinin kabulü.

30 Mart / 1 Nisan 1921 :
İkinci İnönü Savaşı.

10 Mayıs 1921 :
Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu’nun kurulması ve Mustafa Kemal’in Grup Başkanlığı’na seçilmesi.

5 Ağustos 1921 :
Mustafa Kemal’e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

22 Ağustus 1921 :
Mustafa Kemal’in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması.

13 Eylül 1921 :
Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması.

19 Eylül 1921 :
Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal’in Gazi ünvanını alması.

26 Ağustos 1922 :
Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetmesi.

30 Ağustos 1922 :
Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazanması.

1 Eylül 1922:
Gazi Mustafa Kemal’in: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri !” emrini vermesi.

9 Eylül 1922 :
Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesi.

10 Eylül 1922:
Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e gelişi.

11 Ekim 1922 :
Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması.

1 Kasım 1922 :
Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

29 Ocak 1923 :
Gazi Mustafa Kemal’in Latife Hanım’la evlenmesi.

24 Temmuz 1923 :
Lozan Antlaşması’nın imzalanması.

9 Ağustos 1923 :
Gazi Mustafa Kemal’in Halk Fırkası’nı kurması.

11 Ağustos 1923 :
Gazi Mustafa Kemal’in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi.

29 Ekim 1923 :
Cumhuriyet’in ilan edilmesi.

29 Ekim1923 :
Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı olması.

1 Mart1924:
Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

3 Mart 1924 :
Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer’iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi.

20 Nisan 1924:
Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun kabul edilmesi.

17 Şubat 1925 :
Aşarın kaldırılması.

24 Ağustos 1925 :
Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa Kastamonu’da şapka giymesi.

25 Kasım 1925 :
Şapka Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

30 Kasım 1925 :
Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

26 Aralık 1925 :
Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

17 Şubat 1926 :
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü.

1 Temmuz 1927:
Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gitmesi.

15 / 20 Ekim 1927 :
Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Nutku’nu söylemesi.

1 Kasım1927 :
Gazi Mustafa Kemal’in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

9 Ağustos 1928 :
Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

3 Kasım 1928 :
Türk Harfleri Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

15 Nisan 1931 :
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.

4 Mayıs 1931 :
Gazi Mustafa Kemal’in 3.kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

12 Temmuz 1932 :
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması.

29 Ekim 1933 :
Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

24 Kasım 1934 :
Gazi Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

1 Mart 1935:
Atatürk’ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

1 Mayıs 1937:
Atatürk’ün çiftliklerini Hazine’ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışlaması.

31 Mart 1938 :
Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ilk resmi duyurusu.

15 Eylül 1938 :
Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması.

16 Ekim 1938 :
Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

10 Kasım 1938:
Atatürk’ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

21 Kasım 1938 :
Atatürk’ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi’ndeki Geçici Kabre konulması.

10 Kasım 1953 :
Atatürk’ün cenazesinin Anıt-Kabir’e nakledilmesi.

Önerilen makaleler